Algemene voorwaarden

Op verzoek van de klant wordt een vertaling van de volgende algemene voorwaarden in de taal van de klant verstrekt.

  1. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de volgende algemene verkoopvoorwaarden wanneer hij producten bij AGRIPUR bvba bestelt.
  2. Een door ons gedane verkoop wordt niet als definitief beschouwd en kan onze firma pas binden na schriftelijke bevestiging door ons. Onze agenten en vertegenwoordigers zijn niet gekwalificeerd en hebben geen bevoegdheid om onze firma te binden.
  3. Onze producten blijven ons eigendom totdat volledige betaling is ontvangen. De risico's worden gedragen door de klant bij de levering. Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om namens ons enige vorm van betaling te ontvangen.
  4. Onze verkopen worden beschouwd als made in Sombreffe. Al onze goederen worden geacht te zijn verkocht en goedgekeurd bij vertrek. Zij reizen altijd op risico van de ontvanger, zelfs wanneer de verzending franco of CIF geschiedt. Vorstschade, krimp van de weg, verliezen, schade van welke aard ook, enz. zijn voor rekening van de koper. Schade en verlies tijdens de reis zijn voor rekening van de geadresseerde ten opzichte van de verantwoordelijke vervoerder. De koper is verantwoordelijk voor alle transportkosten die kunnen ontstaan na validatie van een contract dat nog niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd.
  5. Wij werken met betaling per bankoverschrijving op dertig dagen einde maand vanaf de factuurdatum. In geval van niet-betaling van de genoemde facturen binnen de vereiste termijn, zal een eerste aanmaning worden verstuurd alvorens een ingebrekestelling en de facturering van de uit deze procedure voortvloeiende kosten. In alle gevallen brengt elk bedrag dat niet op de vervaldag is geïnd, vanaf de vervaldag een rente op van 12% per jaar, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Niet-betaling geeft AGRIPUR het recht alle leveringen aan de klant stop te zetten en het contract, de overeenkomst of de markt met de koper te beëindigen.
  6. Alle aankopen onder de 50€ moeten worden betaald voor vertrek en levering van de goederen.
  7. Elke klacht moet binnen 8 dagen na de leveringsdatum per aangetekende brief worden ingediend. Een klacht die niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt als nietig beschouwd. De koper kan zich niet aan de betaling van de goederen onttrekken onder het voorwendsel van een klacht over deze goederen.
  8. Onze goederen zijn onderworpen aan een garantie van drie maanden vanaf de datum van levering en zullen in geval van defect leiden tot vervanging of vernieuwing en geen andere vergoeding met zich meebrengen. Vervanging of vernieuwing houdt geen uitbreiding van de garantie in. Onze producten zijn gegarandeerd in overeenstemming met de voorwaarde van opslag volgens de door AGRIPUR vastgestelde regels. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan gewassen, dieren of mensen als gevolg van de toepassing, behandeling of opslag van onze producten.

Elk geschil met betrekking tot de sluiting, geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit contract en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten wordt beheerst door het Belgische recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Namen.

    Winkelwagen